İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. İş yeri hekiminin sorumlulukları;

  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene REHBERLİKyapmak,
  2. İş sağlığı ve güvenliği yönünden RİSK DEĞERLENDİRMESİyapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
  3. SAĞLIK GÖZETİMİkapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak,
  4. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetimini uygulamak,
  5. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği EĞİTİMlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
  6. Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamak,
  7. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmektir.

İş yeri hekimleri, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  1. a)Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  2. b)Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  3. c)Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler

kısaltılır.